Begroting 2020

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

Dit overzicht geeft inzicht in de meerjarig gerelateerde verplichtingen t.b.v. UWV en APG voor uitvoering van de werkloosheidswet. De reden om dit overzicht op te nemen is dat deze verplichtingen niet in de balans worden opgenomen. De verplichting is in januari 2019 voor 4 jaar vastgesteld op € 0,6 mln.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

Werkloosheidsuitkeringen

600

600

600