Begroting 2020

Bijlagen

Bijlage 6 Afkortingslijst

ANLb

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

CLINSH

CLean INland SHipping

CmK

Cultuureducatie met Kwaliteit

CPB

Centraal Plan Bureau

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DP

Doorgeschoven prestatie

ECB

Europese Centrale Bank

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMU

Economische en Monetaire Unie

FRAMES

Flood Resilient Areas by Multi Layered Safety

FmA

Focus met Ambitie

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

GWW

Grond Weg en Waterbouw

HIC

Haven Industrie Complex

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

IBT

Interbestuurlijk toezicht

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IPO

Interprovinciaal Overleg

IQ

InnovationQuarter

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

KRW

Kaderrichtlijn Water

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

NNN

NationaalNatuur Netwerk

NPRZ

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

OV

Openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

P&C

Planning en Control

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PDV

Perifere Detailhandelsvestigingen

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PZE

Programma Zuid-Hollands Economie

PZG

Programma Zuid-Hollands Groen

PZH

provincie Zuid-Holland

PZI

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SEOP

Stichting Educatieve Orkestprojecten

TBO

Terreinbeherende organisaties

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VGG

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAS

wet Aanpak schijnconstructies

Wro      

Wet ruimtelijke ordening