Begroting 2020

Paragrafen

Paragraaf Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Inleiding

In september 2015 is de nieuwe organisatiekoers omarmd die onder meer via het Programma van Waarde vorm wordt gegeven. Met dit programma ontwikkelt de provincie zich tot een opgavengerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavengericht werken is het scherp inzichtelijk hebben van de benodigde arbeidskosten om het provinciale doel te bereiken. In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  1. loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  2. loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. kosten voor de inhuur van externen;
  4. ontvangsten detacheringen en UWV.

De arbeidskosten bestaan uit loonkosten en kosten voor inhuur van externen. Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de beleidsprogramma’s (de directe arbeidskosten) worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in Overzichten en Middelen. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Om dit inzicht te bieden is deze informatie in de paragraaf Arbeidskosten opgenomen. Dit betreft een aanvulling op de voorschriften die daarvoor in het BBV zijn opgenomen.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten en de kosten voor inhuur van externen.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

2019 na NJN

2020

2021

2022

2023

2024

A. Loonkosten formatie

125,7

130,2

130,2

129

128,9

128,6

B. Loonkosten

6,9

6,4

5,9

5,9

5,9

5,9

C. Kosten voor inhuur van externen

19,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,2

Totaal arbeidskosten

152,3

154,3

153,8

152,6

152,5

151,7

Percentage inhuur

12,93%

11,47%

11,51%

11,60%

11,61%

11,34%

Toelichting op de onderdelen van de arbeidskosten