Begroting 2020

Samenvatting

Financieel beeld

Mutaties begrotingssaldo 2019-2027

Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer vanuit de structurele doorwerking van de Najaarsnota 2019 en de Begroting 2020. Per saldo is op basis van de deze mutaties sprake van een daling van het begrotingssaldo met € 13,1 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2020 komt daarmee op € 8,4 mln. De
€ 13,1 mln wordt (conform de begrotingssystematiek van de provincie) onttrokken uit de algemene reserve.

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A

Mutaties eerdere P&C producten

1

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

-7,1

21,5

36,8

41,2

48,8

49,4

48,2

43,1

41,7

Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten

-7,1

21,5

36,8

41,2

48,8

49,4

48,2

43,1

41,7

B

Structurele doorwerking Najaarsnota

Exogene/Algemene ontwikkelingen:

1a

Provinciefonds algemene uitkering: Meicirculaire

-7,0

-3,9

-5,6

-7,8

-8,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1b

Provinciefonds algemene uitkering: Septembercirculaire

-3,8

-0,1

2,0

2,4

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1c

Provinciefonds DU: Septembercirculaire IOV 2020

8,5

1d

Provinciefonds DU: Septembercirculaire IOV 2020

-8,5

1e

Decentralisatieuitkering Jong leren eten

0,1

Subtotaal B: Najaarsnota Exogene/Algemene ontwikkelingen

-10,7

-4,0

-3,6

-5,4

-6,7

3,3

3,3

3,3

3,3

C

Ontwikkelingen binnen de programma's

1

Aanpassing kasritme Botlekstoomnetwerk

2,0

-2,0

2

Bijstelling spreiding sociale woningbouw / verstedelijking

2,5

-2,5

3

Bijstelling energieloket

0,4

-0,4

4

Bijstelling procesgeld projecten Kaderbesluit Groen 2018

0,6

-0,4

5

Bijstelling budgetten water

0,4

-0,1

-0,1

-0,1

6

Overige aanpassing kasritmes

1,2

-1,2

7

Vrijval reserve Bereikbaarheid voor ontvangen rijksbijdrage fietspaden

0,8

-2,0

2,5

2,2

8

Vrijval procesgeld Schaalsprong 2019

0,6

9

Vrijval UHB bedrijventerreinen De Dijk

0,8

10

Overige vrijval budgetten

1,1

11

Aanvullende posten IPO Begroting 2019

-0,1

12

Toename Wob verzoeken

-0,5

-1,0

-1,0

-0,5

13

Bijstelling exploitatiebudget gebouw Y

-0,4

14

Receptie en beveiliging gebouw D

-0,1

-0,3

-0,3

-0,3

-0,1

15

Uitgaven energietransitie infrastructuur exploitatie

-0,3

16

Vrijval reserves conform collegeonderhandelingen

21,0

Subtotaal C: Najaarsnota Ontwikkelingen binnen de programma's

29,9

-9,9

1,2

1,4

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal (B+C) Najaarsnota 2019

19,2

-13,9

-2,4

-4,1

-6,8

3,3

3,3

3,3

3,3

D

Begroting 2020 Exogene/Algemene ontwikkelingen:

1

Motorrijtuigenbelasting

-4,9

-4,9

-4,9

-4,9

2

6de gedeputeerde

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

3

Bijstelling stelpost prijscompensatie als gevolg van Meicirculaire

1,3

2,5

3,4

4,2

-2,7

-2,7

-2,7

-2,7

4a

Kapitaallasten: Rente

3,7

6,4

6,6

6,5

6,6

5,3

4,4

4,8

4b

Kapitaallasten: Rente, 2de orde rente effecten inzet Coalitieakkoord

-0,3

-0,8

-1,6

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

5

Kapitaallasten: Afschrijvingslasten

1,9

3,2

3,1

1,2

1,5

0,5

-3,2

-2,6

6

Reserves: Stoppen structurele storting Regmed in reserve

1,2

1,2

1,2

1,2

Subtotaal D: Begroting 2020 Exogene/Algemene ontwikkelingen

1,4

6,0

6,2

4,0

3,9

1,7

-2,9

-1,9

E

Ontwikkelingen binnen de programma's

1

Incidentele verhoging bijdrage ten behoeve van de ICT-investeringen DCMR

-0,4

2

Limes Unesco Werelderfgoednominatie uit concurrerend ZH: Erfgoed

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Subtotaal E: Ontwikkelingen binnen de programma's

-0,6

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Totaal (D+E) begroting 2020

0,8

5,8

6,0

3,8

3,8

1,6

-3,1

-2,1

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C+D+E)

12,0

8,4

40,2

43,1

45,8

56,4

53,1

43,3

43,0