Begroting 2020

Progammaplan

Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

Exploitatie

Toelichting

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Er vindt een stijging plaats in het jaar 2020 ten opzichte van 2019 van € 1,5 mln. Dit betreft met name een stijging van de kapitaallasten en kosten gerelateerd aan de inzet van arbeidscapaciteit.

Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Arbeidskosten.

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na VJN

Begroting 2019 na NJN

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR OMO Reserve Vitaliteit

261

0

0

0

0

0

0

PR OMO Kickstart

80

0

0

0

0

0

0

Totaal toevoeging aan reserve

342

0

0

0

0

0

0

PR OMO Reserve Vitaliteit

29

100

100

50

50

0

0

PR OMO Jonge ambtenaren

0

100

50

100

0

0

0

PR OMO Kickstart

350

50

50

0

0

0

0

Totaal onttrekking aan  reserve

379

250

200

150

50

0

0

Saldo reserves

-37

-250

-200

-150

-50

0

0

Lasten en baten
Lasten € 97.374
Baten € 2.387
Reserves
Toevoeging aan reserves € 0
Onttrekking aan reserves € 150

bedragen × 1.000