Begroting 2020

Progammaplan

Overzichten en Middelen

Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Exploitatie

Overzicht onvoorzien

Vanuit de huidige risicomanagement methodiek, waarbij onder andere gepoogd wordt een stapeling van risicobuffers te voorkomen, is er geen behoefte aan een structurele algemene post onvoorzien. Binnen project- en programmareserves en de algemene reserve zijn immers voldoende incidentele middelen aanwezig voor het afdekken van incidentele risico's. Daarnaast zijn er andere bronnen voor structurele weerstand zoals onbenutte belastingcapaciteit. De post onvoorzien is daarom als nihil opgenomen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na VJN/KDN

Begroting 2019 na NJN

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Raming 2023

Provinciefonds

270.768

274.334

273.642

278.836

273.117

280.513

289.336

Dividend

1.544

1.740

1.740

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo van de financieringsfunctie

123

0

0

0

0

0

0

Lokale heffingen

339.285

337.550

337.550

336.250

336.450

335.750

334.150

Overige algemene dekkingsmiddelen

367

1.334

1.334

500

500

500

500

Totaal

612.088

614.958

614.266

617.086

611.567

618.263

625.486

Lasten en baten
Lasten € 5.917
Baten € 617.086
Reserves
Toevoeging aan reserves € 88.247
Onttrekking aan reserves € 80.042

bedragen × 1.000