Begroting 2020

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Welke beleidsdoelstellingen de provincie wil realiseren staat in de provinciale begroting aangegeven. Om dit te kunnen bereiken, zet de provincie bepaalde beleidsinstrumenten in. Grosso modo kan er onderscheid gemaakt worden tussen de volgende vormen:

  • Kaderstellende juridische beleidsinstrumenten (voorbeeld regelgeving, convenanten);
  • Communicatie- beleidsinstrumenten (voorbeeld voorlichting, lobby);
  • Financiële beleidsinstrumenten (voorbeeld subsidies, deelnemingen, inkoop & aanbesteding).

Om te weten te komen welke beleidsinstrumenten het beste hebben geholpen bij het behalen van onze provinciale opgaven èn tevens te bepalen wat uiteindelijk onze bijdrage is geweest aan de maatschappelijke opgaven, toetsen wij steeds structureler op de doeltreffendheid van beleid. Op die manier kunnen we gerichter sturen op doelbereik en zorgen voor een effectievere besteding en beheersing van onze overheidsuitgaven. Hieronder volgen de financiële beleidsinstrumenten.