Begroting 2020

Financiële begroting

3. Uiteenzetting financiële positie I

Een raming voor het begrotingsjaar met de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid zoals in de programma’s is opgenomen wordt gepresenteerd bij het Financieel beeld.