Begroting 2020

Bijlagen

Bijlage 4 Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

278.836

-278.836

273.117

-273.117

280.513

-280.513

289.336

-289.336

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

336.250

-336.250

336.450

-336.450

335.750

-335.750

334.150

-334.150

0.3 Geldleningen en uitzettingen

2

2

2

2

2

2

-1

-1

0.4 Deelnemingen

946

1.500

-554

1.679

1.500

179

2.097

1.500

597

2.194

1.500

694

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

75.969

84.043

-8.074

85.747

79.387

6.359

86.792

89.724

-2.932

79.659

83.010

-3.351

0.6 Overhead

97.374

2.537

94.837

98.441

2.437

96.004

97.495

2.387

95.108

99.136

2.987

96.149

0.8 Mutaties reserves

60.756

-3.501

64.256

32.987

-25.743

58.730

25.608

-26.847

52.455

17.468

-46.978

64.447

Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen

235.047

699.666

-464.619

218.856

667.148

-448.293

211.994

683.028

-471.033

198.458

664.005

-465.547

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

3.458

3.458

3.462

3.462

3.461

3.461

3.460

3.460

1.2 Gedeputeerde staten

1.301

1.301

1.301

1.301

1.301

1.301

1.301

1.301

1.3 Kabinetszaken

2.749

2.749

2.758

2.758

2.756

2.756

2.755

2.755

1.4 Bestuurlijke organisatie

3.154

678

2.476

2.481

2.481

1.980

1.980

1.480

1.480

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

1.649

1.649

1.655

1.655

1.654

1.654

1.653

1.653

1.6 Openbare orde en veiligheid

2.459

2.459

1.716

1.716

1.715

1.715

1.714

1.714

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

3.173

199

2.974

3.076

199

2.878

3.012

135

2.877

3.012

135

2.876

Totaal 1 Bestuur

17.942

877

17.065

16.448

199

16.249

15.879

135

15.743

15.374

135

15.239

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

113.723

9.594

104.129

113.807

6.815

106.992

125.850

4.012

121.838

121.983

2.265

119.717

2.2 Waterwegen

26.454

4.944

21.510

48.410

6.899

41.511

55.929

1.756

54.173

55.947

2.945

53.002

2.3 Openbaar vervoer

108.046

21.719

86.327

94.744

2.803

91.941

96.866

4.161

92.705

98.747

10.083

88.664

2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten

29.053

4.664

24.389

20.667

4.385

16.282

17.442

1.380

16.062

26.017

2.030

23.987

Totaal 2 Verkeer en vervoer

277.276

40.921

236.355

277.627

20.901

256.726

296.088

11.309

284.779

302.693

17.323

285.370

3 Water

3.1 Waterkeringen

2.500

584

1.916

2.387

484

1.904

1.932

1.932

1.930

1.930

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

1.095

195

900

900

900

900

900

900

900

3.3 Kwantiteit grondwater

1.666

430

1.236

1.655

430

1.225

1.605

430

1.175

1.604

430

1.174

3.5 Kwaliteit grondwater

2.443

900

1.543

2.160

600

1.560

1.523

1.523

1.487

1.487

3.9 Water, overige baten en lasten

5.467

5.098

369

4.859

4.490

369

1.753

1.384

369

1.049

680

369

Totaal 3 Water

13.172

7.207

5.965

11.961

6.004

5.957

7.713

1.814

5.899

6.970

1.110

5.861

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

11.861

6.728

5.134

2.256

1.245

1.011

1.719

710

1.009

1.008

1.008

4.2 Luchtverontreiniging

2.191

600

1.591

1.414

1.414

1.402

1.402

1.402

1.402

4.3 Geluidhinder

555

501

53

53

53

53

53

53

53

4.4 Vergunningverlening en handhaving

51.677

4.046

47.632

49.916

3.400

46.516

49.889

3.400

46.489

48.677

3.400

45.277

4.6 Duurzaamheid

49.985

17.309

32.677

24.009

5.786

18.224

18.863

3.350

15.513

12.687

433

12.254

Totaal 4 Milieu

116.270

29.184

87.086

77.648

10.431

67.218

71.927

7.460

64.468

63.828

3.833

59.995

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

109.465

70.301

39.164

117.863

77.395

40.468

63.500

23.040

40.460

59.229

18.911

40.318

5.2 Beheer natuurgebieden

650

650

5.9 Natuur, overige baten en lasten

4.449

4.543

-95

6.091

6.091

1.991

1.991

1.867

1.867

Totaal 5 Natuur

114.564

74.844

39.720

123.954

83.486

40.468

65.491

25.031

40.460

61.095

20.778

40.318

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

3.445

3.090

355

2.883

2.578

305

1.265

960

305

578

273

305

6.3 Kennis en innovatie

29.755

17.640

12.115

18.815

7.450

11.365

14.599

3.234

11.365

12.176

811

11.365

6.4 Recreatie en toerisme

33.659

19.718

13.941

23.686

12.518

11.168

19.577

8.089

11.488

20.353

8.718

11.635

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

4.824

1.257

3.567

4.322

822

3.500

3.681

219

3.462

3.459

3.459

Totaal 6 Regionale economie

71.684

41.706

29.978

49.705

23.367

26.338

39.123

12.502

26.621

36.566

9.802

26.764

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

31.864

11.363

20.501

19.805

6.555

13.250

17.490

6.488

11.002

14.443

3.443

11.000

7.2 Maatschappij

10.531

57

10.474

7.514

57

7.457

7.504

57

7.448

7.503

57

7.447

Totaal 7 Cultuur en maatschappij

42.394

11.420

30.975

27.319

6.611

20.708

24.994

6.544

18.450

21.946

3.500

18.446

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

13.033

1.768

11.265

9.593

118

9.474

9.473

9.473

9.416

9.416

8.2 Volkshuisvesting

2.500

500

2.000

1.250

250

1.000

1.250

250

1.000

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

8.544

4.334

4.210

6.656

2.500

4.156

4.141

4.141

4.139

4.139

Totaal 8 Ruimte

24.078

6.603

17.475

17.498

2.868

14.630

14.864

250

14.614

13.555

13.555

totaal taakvelden

912.427

912.427

821.016

821.016

748.072

748.072

720.485

720.485