Begroting 2020

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Kadernota 2020-2023. De Begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 zijn opgebouwd op basis van de mutaties zoals genoemd in het financieel beeld. Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het financieel beeld aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.