Begroting 2020

Samenvatting

Bestuurlijke inleiding

Bestuurlijke inleiding

De Begroting 2020 is de eerste van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In het Coalitieakkoord 2019 – 2023 Elke dag beter. Zuid-Holland is € 160 mln extra beschikbaar gemaakt om van onze provincie een nog mooiere plek te maken om te wonen, werken en recreëren.

Onze ambities zijn hoog. Wij kiezen voor een gezonde en groene economie, waar iedereen mee doet. Voor een bereikbaar Zuid-Holland waarbij verkeers- en waterveiligheid voorop staan. Voor een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid. Wij kiezen voor een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, waarin iedereen meetelt. Wij willen een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruitgaat. Waarin we cultuurhistorie behouden en beleving daarvan stimuleren. Wij staan voor een Zuid-Holland waarin vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Samen geven we vorm aan de identiteit van Zuid-Holland: veelzijdig, inclusief en vernieuwend.

De begroting biedt ruimte voor het realiseren van veel van deze ambities, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is een solide financieel beleid voor de lange termijn waarbij de lasten voor onze inwoners niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk en inkomsten en uitgaven meerjarig structureel in evenwicht zijn.

Het college presenteert een begroting die beleidsarm is. Naar verwachting komen wij begin 2020 met een herziene begroting met beleidsrijke voorstellen. Daarin willen wij de ambities uit het Coalitieakkoord nader uitgewerkt hebben in concrete plannen. Dit geeft ruimte om tot het einde van het jaar van gedachten te wisselen over onze plannen met de Staten en maatschappelijke partners. Het college zoekt hiervoor komende tijd actief de dialoog. Het begrotingsdebat met de Staten beschouwen wij hierin als een belangrijk moment. Daarnaast organiseren wij eind september en begin oktober een maatschappelijke oploop.

Het is ons voornemen om grote maatschappelijke transities zoals energie, klimaat en economie prominenter in de begroting te zetten. Een deel van de huidige begrotingsindeling is daarvoor bruikbaar, een ander deel heeft nieuwe accenten nodig. Ook deze aanpassingen presenteren wij begin 2020 in de herziene begroting.

Het nieuwe college kijkt uit naar de komende vier jaar. Er komen grote uitdagingen op onze regio af. Wij hebben een duidelijk beeld van waar we heen willen. Hierbij zoeken wij samenwerking met Provinciale Staten, andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en - niet in de laatste plaats - met de inwoners van Zuid-Holland. Zo willen we onze doelen bereiken. Zo maken we van Zuid-Holland een betere plek. Elke dag.

Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Oktober 2019