Begroting 2020

Progammaplan

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Programma 4 Bestuur en Samenleving

De maatschappelijke dynamiek vraagt om een alerte en lerende overheid die de energie en het oplossend vermogen uit de samenleving weet in te zetten. De maatschappelijke opgave staat centraal en we werken aan die opgave via een netwerkaanpak. We doen mee in het netwerk als we een toegevoegde waarde kunnen leveren en kennen daarbij het provinciale belang. De sturing is op maat: dat wil zeggen gebiedsspecifiek, op het adequate schaalniveau gericht en omvat integrale maatwerkoplossingen boven generieke regels. Dat betekent ruimte laten voor verschil, experimenteren, maatwerk leveren en leren omgaan met onzekerheid. We beseffen dat het ruimte en vertrouwen geven op gespannen voet kan staan met het vertrouwde beeld van een rechtmatige overheid die volgens eenduidige regels opereert. In dit spanningsveld wil de provincie Zuid-Holland met maximale transparantie een oplossingsgericht, effectief en betrouwbaar bestuur zijn.

Wettelijke indicatoren

Omschrijving

Nulmeting

Meetwaarde 2018

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

4.1.b

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

0

0

0

4.1.c

Opkomst verkiezingen

PM

55%

55%

55%

55%

Lasten en baten
Lasten € 28.134
Baten € 386
Reserves
Toevoeging aan reserves € 0
Onttrekking aan reserves € 748

bedragen × 1.000