Begroting 2020

Progammaplan

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Naar een klimaatadaptieve Delta
Vanwege haar ligging in de delta's en grotendeels beneden de zeespiegel, is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Dreiging van overstromingen neemt toe en extreme neerslag en lange perioden van hitte en droogte zullen steeds meer voorkomen. Dit alles beïnvloedt onze leefomgeving en de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water. In sommige gebieden leidt dit tot verzilting en tekorten aan zoet water en in stedelijke gebieden tot hittestress en wateroverlast. Daarnaast daalt de bodem in gebieden met veen en of slappe bodem: zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Dit heeft steeds grotere gevolgen voor de kosten van aanleg en onderhoud van infrastructuur en de fundering van woningen, voor de huidige agrarische bedrijven en ook overige bedrijven. We willen onze fysieke leefomgeving zo inrichten dat deze bestand is tegen klimaatveranderingen en bodemdaling.

Aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving
De combinatie van het kenmerkende kust-, veenweide- en rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt onze provincie veelzijdig en uniek. Dit landschap, de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving, staan onder druk door het groeiend aantal inwoners, economische ontwikkeling en klimaatverandering. De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen met bodemdaling en druk op schaalvergroting vanuit de wereldmarkt. In metropolitane regio’s vormen een aantrekkelijk landelijk gebied en een schone en veilige leefomgeving een belangrijke vestigingsfactor voor mensen en bedrijven. Een groene leefomgeving draagt bij aan een gezonde leefstijl van de inwoners van Zuid-Holland. Deze provincie zet zich in om het landschap beter beleefbaar te maken, te benutten en te beschermen. We willen de kwaliteit van de leefomgeving versterken door natuur, water, recreatie, landbouw, verstedelijking en economie in samenhang te bezien.

Wettelijke indicatoren

Omschrijving

Nulmeting

Meetwaarde 2018

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

1.2.a

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

geen meting

4

4

4

1.4.6.2

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

469

381

639

1630

100

1.4.6.3

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476 (2014)

183

66 (0%)

381 (1%)

639 (2%)

1630 (6%)

Lasten en baten
Lasten € 216.174
Baten € 38.486
Reserves
Toevoeging aan reserves € 17.105
Onttrekking aan reserves € 76.907

bedragen × 1.000