Begroting 2020

Samenvatting

Doorwerking van het Coalitieakkoord in de Begroting 2020

Doorwerking van het Coalitieakkoord in de Begroting 2020

De middelen die vrijgemaakt zijn in het Coalitieakkoord wil het College doelmatig en efficiënt besteden. Het gaat immers om belastinggeld van Zuid-Hollandse inwoners. We hechten daarom vanzelfsprekend groot belang aan doordachte plannen, en een uitgekiende planning van de uitvoering ervan. Op die manier willen wij planningsoptimisme zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen. Het College kiest er daarom bewust voor de Begroting 2020 relatief beleidsarm te houden. Zo voorkomen we overhaaste beslissingen die later mogelijk tot uitstel of financiële bijstellingen leiden.

Het College neemt daarom tijd voor een nadere uitwerking van onze ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag beter Zuid-Holland. Het is ons voornemen om begin 2020 een gewijzigde begroting voor te leggen aan PS, nog voor de Voorjaarsnota 2020. Dat geeft ruimte om plannen aan te scherpen en te concretiseren, en zet tegelijkertijd de nodige druk op ons en de organisatie.

Tegelijkertijd heeft het College reeds in deze begroting een aantal stappen gezet die tonen dat dit College nieuwe accenten zet:

  • Het College wil de opzet en inrichting van de begroting meer in lijn brengen met het Coalitieakkoord. De input van de Staten is hierbij belangrijk en daarom is ook dit punt reeds aan de orde geweest in de technische sessie van 11 september. Het college zal de komende periode werken aan een 1ste begrotingswijziging waarin een eerste vertaling van het Coalitieakkoord plaats zal vinden. Hierbij hoort ook een set van indicatoren die deze vernieuwde opzet ondersteunt. Er is daarom gekozen om de indicatoren zoals die door afgelopen colleges zijn gebruikt nu in de originele Begroting 2020 niet op te nemen.
  • In het hoofdstuk ‘Strategische Ontwikkelingen’ hebben wij doorontwikkeld. ‘Stap 1’ loopt nu gelijk met de Lange Termijn Agenda (LTA) van het Omgevingsbeleid. Een logisch gevolg van het feit dat deze LTA de verkenningen, strategieën en onderzoeken bevat naar mogelijk nieuw beleid van onze provincie. Ook ‘Stap 2’ uit de Strategische Ontwikkelingen hebben wij vernieuwd, conform de middelen die wij vrij hebben gemaakt in het Coalitieakkoord. Zo is nu ook in deze begroting inzicht en borging van de verdeling van de extra middelen in deze collegeperiode.
  • Om het gevraagde inzicht in en transparantie over de systematiek van het beleidsinstrument subsidies te verbeteren is een technische sessie met de Staten toegezegd. Deze zal in het eerste kwartaal 2020 plaatsvinden. In de paragraaf Subsidies van de Begroting 2020 is al een meer uitgebreide toelichting over de systematiek dan voorheen opgenomen. Daarnaast wordt bij de voorgestelde besluitvorming over subsidieplafonds en -regelingen inmiddels aangegeven: 1) welke maatschappelijke baten worden beoogd en 2) welke financiële dekking er is voor de voorstellen. Daar waar mogelijk wordt bij deze besluitvorming aangegeven 3) welke alternatieve beleidsinstrumenten zijn overwogen naast het instrument subsidies. Het opnemen van de maatschappelijke baten, financiële dekking en alternatieve beleidsinstrumenten verhoogt niet alleen het inzicht in de subsidies, maar loopt tevens vooruit op een nog in de Staten te bespreken behandelvoorstel voor motie 879 met betrekking tot een meer integrale toelichting over subsidies.
  • Het handhaven van het lage ‘opcententarief’ van 90,4 opcenten is doorgevoerd in deze begroting. Zonder deze maatregel zouden de lasten van Zuid-Hollandse inwoners stijgen omdat in het basispad een opcententarief van 91,7 opcenten was voorzien. Die stijging wordt voorkomen en zo houdt dit College de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk. Deze mutatie is direct in de Begroting 2020 doorgevoerd omdat het tarief opcenten voor 2020 nog in 2019 gemeld moet worden aan het ministerie van Financiën.
  • De financiële spelregels en uitgangspunten uit het Coalitieakkoord willen wij komende tijd nader uitwerken, nadrukkelijk in gesprek met de Staten. Op 11 september heeft hier reeds een eerste technische sessie over plaatsgevonden met de Staten. Wij gebruiken de oogst van deze sessie en toekomstige sessies om een voorstel te maken voor een gewijzigde financiële verordening. Centraal doel van die voorgenomen wijziging is een sterkere borging van doelmatige en efficiënte besteding van middelen en verdere terugdringing van planningsoptimisme. Conform de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Coalitieakkoord.
    • Het uitgangspunt uit het Coalitieakkoord ‘eerst het plan, dan het geld’ hebben wij waar mogelijk meteen toegepast op bestaande reserves. In de Najaarsnota 2019 zijn de onbeklemde delen van de programmareserves uit de Jaarrekening 2018 vrijgevallen te gunste van de Algemene reserve. Dit voor zover deze in de Voorjaarsnota 2019 niet waren ingezet.