Begroting 2020

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, Precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), de heffing voor Grondwaterbeheer en de leges wet natuurbescherming. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting na VJN 2019

Begroting na NJN 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Grondwaterbeheer

451

490

430

430

430

430

430

Opcenten motorrijtuigenbelasting

338.252

336.500

336.500

335.200

335.400

334.700

333.100

Precario en leges

1.034

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Uitvoering WABO

3.031

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Wet Natuur

287

480

370

313

313

313

313

Totaal saldo baten en lasten

343.055

341.720

341.550

340.193

340.393

339.693

338.093