Begroting 2020

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

De lokale lastendruk wordt bepaald door de hoogte van de inkomsten Motorrijtuigenbelasting te delen door het aantal belaste auto's. In 2020 komt de gemiddelde lastendruk uit op € 227.

Tabel Gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar
(bedragen in €)

2017

2018

2019

2020

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

228

228

227

227